Latinica | English

Organizacija Projekta

CILAP | 8.4.2016.

Direktni projektni partneri su Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine.

Fokus projekta je razvoj kapaciteta direktnih partnera i kao rezultat izgradnje institucionalnih kapaciteta tokom projekta, ovi akteri će raditi na efikasniji, sigurniji i pouzdaniji način. Radi praćenja rezultata projektnih aktivnosti, biće važno da se projekat fokusira na promjenu kapaciteta na nivou direktnih partnera.

Indirektni projektni partneri su sledeći: ukupna zemljišno administrativna zajednica, opštine, zemljišnoknjižni uredi u FBiH, IDDEEA, poreske uprave, statističke uprave, Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija a najvažniji korisnici su građani BiH.

Švedska, preko Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida), podržava implementaciju projekta.

Slika 1: Direktni i indirektni projektni partneri

Projekt će se nastaviti kao twinning saradnje između FGA, RGA i Lantmäteriet. Projektom upravlja Upravni odbor sa predstavnicima sva tri partnera. Sastanci će se rotirati između partnera i održavaće se svakih šest mjeseci. Predsjedavajući će se mijenjati između partnera za svaki sastanak ovisno o lokaciji.

Dnevnim aktivnostima upravlja Tim za upravljanje projektom koji koordinira direktor projekta, imenovan od strane Lantmäteriet-a.

Direktor projekta je interfejs između GA u RS i FBiH i veza između različitih kratkoročno angažovanih stručnjaka na konkretnim aktivnostima. Uloga direktora projekta u vođenju, koordinaciji i održavanju jakih veza između obe GA i drugih aktera je od ključnog značaja. Direktor projekta je odgovoran za odgovarajuću finansijsku administraciju i izvještavanje iz Lantmäteriet-a Ambasadi Švedske / Sida. To uključuje izvještavanje o potrebama za promjene u planu i budžetu projekta, ili druge radnje potrebne da se omogući i osigura implementacija ili rad projekta učini efikasnijim. Direktor projekta je član Upravnog odbora i odgovoran za izvještavanje o statusu projekta na sastancima Upravnog odbora.

Direktor Projekat je podržan od strane dva koordinatora projekta iz GA, koje imenuju direktor FGA i direktor RGA.

Projekt je organizovao dve projektne kancelarije u bliskoj vezi sa najvišim rukovodstvom obe GA i RERP / PIU kancelarijama u Sarajevu i Banjaluci.

Obe GA su angažovale vođu komponente za svaku od šest komponenti projekta.

Lantmäteriet je imenovao lidera za svaku komponentu projekta koji je veza sa odgovarajućim vođama komponenti iz BiH. Oni zajedno sa timom za upravljanje projektom, tehničkim savjetnikom i lokalnim administrativnim osobljem za podršku čine Projektni tim (PT).

Tehnički savjetnik za zemljišnu administraciju i upravljanje procesima, je na zahtjev obe GA imenovan od strane Lantmäteriet-a i angažovan je u BiH sa punim radnim vrijemenom. Drugi stručnjaci Lantmäteriet-a su angažovani na kratak rok za konkretne aktivnosti.

Upravni odbor

Upravni odbor ima savjetodavnu i ulogu podrške tokom implementacije Izgradnje kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini. Implementacija projekta je odgovornost RGA i FGA. Upravni odbor savjetuje i podržava Tim za upravljanje projektom (PMT) kako bi obezbjedio da rezultati aktivnosti koje se sprovode postignu ciljeve i ostvare svrhu projekta.

Članovi upravnog odbora su:

 • Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Federacije BiH,
 • Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske,
 • Generalni direktor Lantmäteriet,
 • Tim za upravljanje projektom: direktor projekta i koordinatori projekta iz RGA i FGA.
 • Švedska ambasada

Predsedavajući se mijenja između partnera u zavisnosti od lokacije sastanka. Sastanci se održavaju naizmenično kod svakog od partnera (Sarajevo, Banja Luka i Gävle) svakih 6 meseci. Sekretarijat upravnog odbora organizuje tim za upravljanje projektom. Članovi upravnog odbora mogu da pozovu konsultante i izvođače radova da učestvuju na sastanku i prikažu svoje nalaze i rezultate kada je to potrebno. Sve preporuke i saveti upravnog odbora moraju biti doneti konsenzusom. Preporuke koje nisu usaglašene (manjinske) će biti zabeležene u zapisniku ako to bude zatraženo.

Osnovne funkcije upravnog odbora su:

 • Obezbeđivanje sveukupne strateške orijentacije implementaciji CILAP-a,
 • Pregledanje i odobravanje:
  • Prijedloga za nastavak projekta uključujući planiranje aktivnosti, njihov raspored i budžet,
  • Godišnjeg radnog i vrijemenskog plana sa budžetom,
  • Godišnjeg izvještaja o napretku (i polugodišnjih izvještaja) sa finansijskim izvještajem,
  • Finalnog izvještaja,
  • Opis poslova i zadataka i Izvještaje u vezi praćenja projektnih aktivnosti.
 • Obezbjeđivanje savjetodavne podrške PMT-u u njegovim odgovornostima za implementaciju projekta i koordinaciju sa drugim srodnim projektima,
 • Praćenje implementacije projekta u vezi sa strateškim, projektnim i finansijskim pitanjima,
 • Predlaganje dodatnih aktivnosti, ako ih smatra neophodnim,
 • Pružanje preporuka u vezi implementacije projekta kao i promjene i dodatke projektu.

Radni timovi GA

Radni timovi GA (radne grupe) u okviru svih šest komponenti su imenovani od strane direktora odgovarajuće GA. Direktor projekta i oba koordinatora (PMT) upravljaju radnim grupama.

Svaka komponenta i pilot projekti imaju vođu komponente iz Lantmäteriet-a i iz FGA i RGA. Obe GA su zvanično odredile članove radnih timova za svaku komponentu/pilot projekat. Ukupno se radne grupe sastoje od 6-10 članova.

Predstavnici opštinskih katastara i jedne kantonalne uprave za katastar u FBiH su članovi radnih grupa. Predstavnici zainteresovanih strana kao što su Poreske uprave oba entiteta, članovi iz različitih ministarstava (pravde, finansija, unutrašnjih poslova), IDDEEA, statističkih agencija i drugih ključnih aktera (kao što su banke) će biti uključeni u radne grupe kako bi podržali aktivnosti kada je to potrebno.

Lantmäteriet je angažovao tim eksperata sa velikim iskustvom u zemljišnoj administraciji uključujući: efikasne katastarske procese, siguran upis prava, adresni registar, geodeziju, IKT/GIS i web orijentisane servise za korisnike, registar kupoprodajnih cijena kao osnove za procjenu vrijednosti nekretnina, digitalno arhiviranje i zaštitu veoma značajnih i osetljivih analognih podataka, značaj razvoja ljudskih resursa radi izgradnje povjerenja u GA i njihove servise, pristup zasnovan na ljudskim pravima, jačanje rodnih pitanja iizgradnju integriteta.

Tim stručnjaka čine vodeći eksperti (vođe komponente/pilot projekta) za svaku komponentu.

Ključne reči: cilap  projekat