Latinica | English

Budućnost zemljišne administracije u BiH – CILAP komplementarni utjecaj

CILAP | 8.4.2016.

Uz podršku CILAP projekta GA su uspijele da započnu brz i uspješan razvoj u odabranim-prioritetnim područjima.

U posljednje 3 godine oba entiteta su značajno poboljšala svoje kapacitete u oblasti zemljišne administracije. Projekat je uspjeti povećati uticaj GA i njihovo pozicioniranje kao vodećih institucija zemljišne administracije kroz blisku saradnju sa drugim zainteresovanim stranama, vođenje pilot projekta, predstavljanjem aktivnosti, rezultata i planova za budućnost (vidi više u poglavlju 4: Polazna tačka - Trenutni status projekta).,

CILAP aktivnosti i rezultati doprinose:

  • EU integracionim procesima Bosne i Hercegovine
  • Jačanju demokratije i potpuno razvijene države pod vladavinom prava
  • Jačanju i efikasnosti javne uprave i pravosudnog sistema
  • Kvalitetnijim javnim uslugama sa manje korupcije

U narednom periodu od 4 godine očekuje se nastavak takvog razvoja što će stvoriti modernu zemljišnu administraciju, doprinijeti ostvarenju gore navedenih ciljeva i postizanju sljedećih rezultata:

Upravljanje zemljištem i nekretninama

Gotovo svo zemljište je prekriveno inicijalnim upisom prava kao rezultat RERP koji se tiče kako neupisanog zemljišta tako i kompletiranja postojećih nepotpunih upisa, u skladu sa strategijama i planovima razvijenim uglavnom uz podršku CILAP.

Upravljanje zemljištem i nekretninama oslanja na kontrolne mehanizme, održive standarde, razvoj i stalna poboljšanja poslovanja, integraciju i razmjenu podataka (CILAP i IMPULS).

Evidencije o pravima na nekretninama osiguravaju zaštita vlasničkih prava, pouzdane su, tačne i jednostavno im je pristupiti elektronskim putem.

Zakonodavna osnova je u skladu sa međunarodnim standardima, uvedene su jedinstvene procedure i prakse za upis prava.

Centralizacija podataka će biti završena omogućavajući pojednostavljenje postojećih usluga i razvoj novih modernih usluga orijentisanih ka korisniku. Uveden je najveći mogući kvalitet isporuke (CILAP 2).

Deljenje podataka i uspostava entitetskih infrastruktura prostornih podataka (SDI)

Entitetske institucije i opštine proizvode geo-podatke i metapodatke u skladu sa održivim i poznatim nacionalnim standardima i propisima, usaglašenim sa evropskim standardima što će omogućiti deljenje i razmjenu geo-podataka kako između entiteta, tako i preko granica. Standardizovani, usklađeni i visoke kvalitetni geo-podaci su prepoznati kao važni u cijelom društvu i dostupni su za širu javnost, privatne organizacije i državne organe kroz geo portale putem standardizovanih e-usluga sa definisanim uslovima za upotrebu. Ovim visoko kvalitetnim geo-podacima i servisima upravlja kvalifikovano osoblje u okviru organizacija koje obezbeđuju podatke, u skladu sa unapred definisanom strategijom i akcionim planom.

Razmjena/dijeljenje podataka kroz SDI je povećala sigurnost granice, posebno u osjetljivim područjima, a takođe ima pozitivan učinak na uticaj na životnu sredinu i spremnost za odgovor na katastrofe. Sve je postignuto dijeljenjem i kombinovanjem podataka što dodaje vrijednost čitavom društvu.

Geodezija, katastar i adresni sistem

Geodeziju i katastar sa kartiranjem se oslanjaju na uspostavljene i obnovljene nivelmanske mreže koristeći stvarne i poznate standarde; geodetskih mreže su integrisane u novi referentni sistem; digitalni kartografski proizvodi su bazirani na stvarnim i poznatim standardima.

Adresni registar - adresiranje (inventarizacija nekretnina, korekcija adresa, itd) je završena širom entiteta, uključujući ruralna područja. Kreiran je jedinstveni adresni sistem i servisi za adresiranje su uvedeni u lokalnim samoupravama. Posljedično centralne baze podataka adresnog registra su kreirane u GA omogućavajući uvođenje modernih web servisa na državnom nivou, razmjenu podataka s drugim registrima, kao što su personalni registar (IDDEEA), i stvaranje osnova za dramatično poboljšanje saradnje bez dupliranja podataka na svim nivoima.

Kvalitet informacija, statistike i Registar kupoprodajnih cijena kao osnova za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina

Jedinstveni standardi su uvedeni u sistem i softvera Kompatibilne baze podataka i automatska razmjena podataka su uslovi za mnogo veći kvalitet podataka i informacija. Rad na evaluaciji, analizi i odvajanju tačnih i netačnih podataka je urađen, počeo je proces korekcije; implemetirani su mehanizmi za kontrolu kvaliteta što smanjuje broj grešaka u tokom tekućeg procesa.

Svi evidencije koje se odnose na vlasnička prava, registrovana poslovna i nekomercijalna pravna lica su elektronski arhivirane i povezane, u digitalnom obliku, tako da omogućavaju entitetima da osiguraju efikasno funkcionisanje pouzdane, tačne i kompletne evidencije vlasničkih prava.

Dostupnost informacija je automatizovana što je više moguće. Dostupnost podataka na osnovu ovlašćenja je pojednostavljena. Registar kupoprodajnih cijena je objavljen putem web servisa i otvoren za sve korisnike.

Statistički / analitički servisi razvijeni u GA pružaju pouzdane i iscrpne podatke i analitičkih materijala za kreiranje politike na mikro i makro nivoima (uključujući sistem rodne statistike, tržište nekretnina).

Tržište nekretnina, vladine organizacije u oba entiteta i drugi koriste informacije iz sistema registra kupoprodajnih cijena i prihodi poreske uprave imaju koristi od uspješne implementacije dobro uspostavljen sistema registra kupoprodajnih cijena.

Više informacija o uticaju CILAP, ciljevi, ishodi, rezultati i očekivanim promjenama mogu se vidjeti u poglavlju 3: Projekat.

Ključne reči: