Latinica | English

 

 

Sporazum o saradnji sa Agencijom za posredničke, informatičke i finansijske usluge

CILAP | 11.12.2018.

Elektronska razmjena podataka

Direktorica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Bosiljka Predragović i direktorica Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) Jelena Ćetković potpisali su 10. decembra 2018. godine u Banjaluci Sporazum  o elektronskoj razmjeni podataka između RUGIPP-a i APIF-a.

Zahvaljujući ovom sporazumu RUGIPP i APIF će razmjenjivati podatke kojima raspolažu i to putem web servisa i bez naknade, a rad i jedne i druge institucije biće efikasniji.

Elektronska razmjena podataka posebno se odnosi na ustupanje i korišćenje podataka iz Registra poslovnih subjekata koji vodi APIF i Centralnog adresnog registra, katastra zemljišta, katastra nekretnina, katastra nepokretnosti i digitalnog katastarskog plana kao evidencija u nadležnosti RUGIPP-a.

Imajući u vidu da se radi o povjerljivim informacijama i podacima, APIF i RUGIPP se se obavezali da će iste koristiti samo za potrebe definisane sporazumom i aneksima na sporazum, te da podatke neće koristiti u druge svrhe.

Aneksi će definisati sve potrebne detalje neophodne za izradu odgovarajućih e-servisa koji će se koristiti u postupku elektronske razmjene podataka.

Ključne reči: adresni registar  informacione tehnologije  

Galerija fotografija