Latinica | English

 

 

Gravimetrijski premjer Federacije BiH

CILAP | 25.3.2019.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, u sklopu svojih nadležnosti, započela je gravimetrijski premjer Federacije BiH.

Projekat se finansira iz donatorskih sredstava projekta "Izgradnja kapaciteta za poboljšanje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini”  (CILAP - Capacity Building for Improvement of Land Administration and Procedures in Bosnia and Herzegovina) i regionalnog norveškog donatorskog projekta.

Gravimetrijski premjer Federacije BiH podrazumijeva određivanje ubrzanja sile Zemljine teže na svim tačkama uključenim u nivelman visoke tačnosti NVT3 te detaljni gravimetrijski premjer Federacije BiH. Projektom je obuhvaćeno 2700 tačaka NVT3 te 1500 tačaka detaljnog gravimetrijskog premjera raspoređenih na cijelom području Federacije BiH.

Dana 22.03.2019. godine, izvođač radova, Vekom Geo d.o.o. Beograd, izvršio je obuku osoblja zaduženog za terenske radove pri čemu su učesnici obuke prošli kroz teoretski i praktični rad na gravimetrijskim instrumentima Scintrex CG-5.

Planom aktivnosti predviđeno je da će terenska mjerenja trajati 4 do 5 mjeseci a sam završetak projekta predviđen je do kraja godine.

Gravimetrijski premjer Federacije BiH je još jedan u nizu projekata koje Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove organizira u sklopu uvođenja novih referntnih sistema te konačnom određivanju geoida BiH a sve u skladu sa međunarodnim normama, propisima i direktivama.

Ključne reči: gravimetrija  

Galerija fotografija