Latinica | English

 

 

Održana Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka

CILAP | 6.9.2019.

Tema ovogodišnje konferencije je bila „Uloga katastarskih i kartografskih agencija u procesu uspostave i implementacije Infrastrukture prostornih podataka“.

U Neumu je je 4-6 rujna 2019 održana dvanaesta po redu Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka a u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i podršku CILAP projekta. Konferencija je okupila  direktore deset katastarskih agencija regije Zapadni Balkan sa svojim suradnicima, predstavnike  donatora (Sida, JICA), Svjetske banke, predstavnike geodetskih uprava Švedske, Norveške i Nizozemske,  predstavnike Eurogeographicsa, UNGGIM, CLGE i dr. 

Konferenciju su činile tri sesije u okviru kojih su se održale prezentacije predstavnika katastarskih i kartografskih agencija regije kao i prezentacije međunarodnih organizacija i projekata.

Tijekom konferencije održano je niz sastanaka sa predstavnicima donatora i međunarodnih asocijacija. Jedan takav sastanak održali su predstavnici norveškog Kartverket-a poimenično gosp. Ove Christian Dahl Omang, gđa. Sabrina Grimsrud i gđa. Željka Jakir sa predstavnicima geodetskih uprava zemalja Zapadnog Balkana na kojem je dat presjek napretka aktivnosti na projektu Regionalni Geoid koji se financira od strane Norveške Vlade.

Predstavnici FGU i RGU su informirali prisutne da aktivnosti detaljnog gravimetrijskog premjera u FBiH i stabilizacije repera nove mreže NVT3 koje se financiraju iz donatorskih sredstava norveške i švedske teku prema planu. Očekuje se nastavak detaljnog gravimetrijskog premjera u RS-u na jesen za koje su sredstva također osigurana. Financiranje nivelmana mreže NVT3 još nije osigurano ali se nastavljaju aktivnosti na iznalaženju sredstava od EU, Norveške, MCP BiH i budžeta Uprava.

U okviru Konferencije direktori katastarskih agencija regije Zapadni Balkan  potpisali  su Memorandum o razumijevanju i suradnji u području katastra, topografske izmjere i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka. Svrha Memoranduma je jačanje regionalne suradnje i razmijene informacija te zajednički pristup fondovima Europske unije i drugim financijskim i donatorskim organizacijama.

Na kraju konferencije usvojeni su zaključci a naredna Regionalna konferencija biti će održana 2020 godine u Sloveniji u organizaciji Geodetske uprave Slovenije.

Ključne reči: zemljišna administracija  nivelman visoke tačnosti  

Galerija fotografija