Latinica | English

 

 

Radionica - Interna edukacija „Rodna ravnopravnost u RUGIPP“

CILAP | 2.12.2019.

Osnaživanje menadžmenta Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) o pitanjima rodne ravnopravnosti u sektoru zemljišne administracije

Dana 29.11.2019. godine, u sjedištu RUGIPP, održana je jednodnevna interna edukativna radionica, sa ciljem osnaživanja srednjeg menadžmenta geodetske uprave (načelnice i načelnici odjeljenja) saznanjima o rodnoj ravnopravnosti.

Radionica je dio planiranih aktivnosti u implementaciji gender komponente CILAP projekta koji se provodi u geodetskim upravama Republike Srpske i Federacije BiH.

Radionicu je otvorila direktorica RUGIPP Bosiljka Predragović, a u okviru radionice prezentovan je intersektorski pristup CILAP i Projekta registracije nekretnina (RERP) u vezi sa rodnom ravnopravnošću u zemljišnoj administraciji, dosadašnji rezultati ovih projekata, Politika rodne ravnopravnosti RUGIPP i prikazan je kratki film “Ko je vlasnik kuće?“, snimljen uz podršku CILAP projekta. Pomenute aktivnosti su prezentovale Tanja Popović, Marijana Šarčević i Marijana Radić.

Lokalni gender konsultant Saša Savičić je predstavio rezultate ankete koja je provedena u sjedištu RUGIPP o stavovima i pitanjima rodne ravnopravnosti, koja će poslužiti kao odlična osnova za buduće gender akcione planove u kojima će se naći preporuke i zaključci dobijeni anketom. Takođe, lokalni gender konsultant je na ovoj radionici održao osnovnu obuku o rodnoj ravnopravosti koristeći metode prezentacije, vježbi, praktičnih primjera i diskusije u radu sa menadžmentom RUGIPP.

Posebno je apostrofirana obaveza službenih lica geodetske uprave o poučavanju neukih stranaka o njihovim ljudskim pravima i pravima na ravnopravnost polova koja su propisana ustavnim i odredbama Zakona o ravnopravnosti polova u BiH.

Kratki film “Ko je vlasnik kuće” koji na vrlo plastičan način slika svakodnevicu žena u ostvarivanju njihovih prava na nepokretnostima i predstavljao je uvod u vrlo plodnu i konstruktivnu diskusiju u kojoj su uzeli učešće svi prisutni.

Najvažniji zaključci su sadržani u konstatacijama da žene imaju pravo na upis svojine na nekretninama i ovo pravo treba da koristite prilikom svakog prometa nekretninama, njihovog nasleđivanja ili poklanjanja, da treba prekinuti sa tradicionalnim pritiscima na žene od kojih se očekuje da se odreknu svog prava na nasljedni dio, da je potrebno izgraditi kulturu opšte ravnopravnosti polova, kako bi se eliminisale diskriminatorne prakse u svim oblastima društva, pa i u imovinsko-pravnim odnosima.

Javna predavanja o rodnoj ravnopravnostiu dio su Plana aktivnosti CILAP projekta za 2019. godinu, a cilj ostaje isti i u 2020.: podizanje svijesti o značaju rodne ravnopravnosti za ekonomske osnaživanje žena, povećanje broja upisanih žena sa pravima na nepokretnoj imovini i razbijanje predrasuda i eliminacija ograničenja koja su tradicionalno prisutna na ovim prostorima i onemogućavaju žene u ostvarivanju njihovih ljudskih prava.

Ključne reči: radionica  rodna ravnopravnost  zemljišna administracija  

Galerija fotografija